Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

lunes, diciembre 01, 2008

Vimos o arco da vella

Deixovos esta foto de cousas de cor morada ( ou lila) pois a semana pasada estivemos traballando con ela e o Martes a "profe" Lidia deixounos estas cousiñas de esa cor tan particular. Ademais coñeceron a lombarda e a berejena.Foron escollidos estes catro nenos polo axudante quen foi quen fixo a foto.O Luns comezamos falando do que fixeran na fin de semana pois dado o tempo que houbera supuxen que algún estivera ou vira a neve. Efectivamente habia ata seis casos que como podedes ler no noxo xornal o pasaron moi ben. Como curiosidade comentarvos que falando da nova que nos trouxo Xiao , eu lles preguntei que por que´se derretía a saraiba e case todos sabían que se convertía en auga , José falou do sol pero só Iago comentou que era pola calor. A pregunta era tamén moi dificil para a súa idade.
Estivemos xogando a conta-las silabas co vocabulario do tema e logo de merendar falamos un pouco dos sentidos. Eu pensei que quizais xa non se acordaban deles pero non foi así pois entre todos foronos dicindo. Comentamos momentos en que usabamos tal o cual sentido. Logo saíu outra pregunta curiosa ¿por qué os algúns semáforos falaban dicindo cando cruzar ( só Xiao dicía que os vira) ou daba pitidos para cruzar ( esto xa o viran mais)?. Caseque tod@s falaban de era para que cruzasemos pero Xiao comentounos que era porque había xente que era cega e non vía. Recordamos como se chaman os que non ven , non falan ou non oen.
Despois do recreo fixemos unha" composición pictórica" no libro de plástica. Había que completar un cadro que estaba "parcelado" e cada unha desas parcelas se podía decorar pintando ou facendo diferentes debuxiños( puntos, equis, cruces, raias,etc) con rotulador e usando cores diferentes. Como vedes houbo cadros moi bonitos.O Martes chegamos con sorpresa á clase pois pola ventá podiamos ver un arco da vella preciosos. s nen@s comentaron que había ata tres pero que estaban do outro lado. Víase moi ben, mágoa que non o podiamos ver completo por que non daba para mais a ventá.
Logo fixemos prácticas de lectuira coa letra s. Bastante ben tendo en conta que só levamos dous días con ela. Completamos a páxina 18 do libro de lectura.
Despois do recreo recordamos que era un bodegón ( só Susana o lembraba) , que era unha paisaxe e un retrato. No Libro de plástica tiñamos que facer a nosa Mona Lisa. Botamos de menos a PDI para poder ver mais cadros de Da Vinci pois na pantalla dos ordenadores hai que ir de catro en catro e non o ven ben. O Xoves voltamos a traballar o retrato pero hacía nos , é dicir , o autoretrato. Para eso tiñan que facer unha composición coa foto do óvalo da súa cara , completando con pinturas. Quedaron moi simpáticos ainda que ,c oma sempre, houbo quen se esforzou mais e quen menos.Por certo ainda que o pareza Ainara non esta pintando durmida , nin é que estivera moi cansa de pintar , tan só que coincidíu que estaba pintando nesa posición.
O Venres aproveitamos todos esas fotos de alimentos que mandastes para clasificalas. Primeiro falamos de que alimentos da horta coñecían e sairon moitos ( a pesares de que , normalmente, non lles gustan os productos que veñen de alí). Logo había que dicir productos "cárnicos de terra", logo de auga e por último alimentos que se facían con leite. Mencionaron bastantes sempre , sendo menos noo nomes dos peixes. Logo pasamos a falr de que había alimentos que precisaban do frío para non estropearse , mentres outros non. Preguntei o porqué e acertouno Iago cando comentou que era polo frío. Despois estivemos facendo un sucedaneo de mural pois tiñan que pegar , primeiro, os alimentos frescos nunha neveira que eu debuxara ( e que logo xa non se vía) mentres o resto ía ó armario. Completamos o traballo coa ficha correspondente na que había que facer esto mesmo cuns alimentos que viñan.
Polos comentarios de Mary e María vexo que tivo éxito a escultura. Alégrome moito pois a verdae é que se esforzaron moito pero tamén quedaron moi bonitas Antes rematar comentarvos que por equivocación miña puxen que tiñamos a saida ó Parque dos Bombeiros o Luns 15 , cando é o Xoves 11. Perdoade o erro.Traducción al castellano
Deixovos esta foto de cosas de color morada ( o lila) pues la semana pasada estuvimos trabajando con ella y el Martes la "profe" Lidia nos dejó estas cositas de esa color tan particular. Además conocieron la lombarda y la berejena.Fueron elegidos estos cuatro niños por el ayudante quién fue quien hizo la foto.El Lunes comenzamos hablando del que habían hecho en el fin de semana pues neto el tiempo que había habido supuse que algún había estado o vira la nieve. Efectivamente habia hasta seis casos que como podéis leer en el asco periódico lo pasaron muy bien. Como curiosidad comentaros que hablando de la nueva que nos trajo Xiao , yo les pregunté que por que'si derretía el granizo y casi todos sabían que si convertía en agua , José habló del sol pero sólo Iago comentó que era por el calor. La pregunta era también muy dificil para su edad.
Estuvimos jugando la contar las silabas con el vocabulario del tema y después de merendar hablamos un poco de los sentidos. Yo pensé que quizá ya no si acordaban de ellos pero no fue así pues entre todos foronos diciendo. Comentamos momentos en que usábamos tal el cual sentido. Luego salió otra pregunta curiosa ¿por qué los algunos semáforos hablaban diciendo cuando cruzar ( sólo Xiao decía que los vira) o daba pitidos para cruzar ( esto ya lo habían visto madres)?. Caseque tod@s hablaban de era para que cruzásemos pero Xiao nos comentó que era porque había gente que era ciega y no vía. Recordamos como si llaman los que no ven , no hablan o no oyen.
Después del recreo fijemos una" composición pictórica" en el libro de plástica. Había que completar un cuadro que estaba "parcelado" y cada una de esas parcelas si podía decorar pintando o haciendo diferentes debuxiños( puntos, equis, cruces, rayas,etc) con rotulador y usando colores diferentes. Como veis hubo cuadros muy bonitos.El Martes llegamos con sorpresa a la clase pues por la ventana podíamos ver un arco iris preciosos. s ni@s comentaron que había hasta tres pero que estaban del otro lado. Se veía muy bien, lástima que no lo podíamos ver completo por que no daba para madres la ventana.
Luego fijemos prácticas de lectuira con la letra s. Bastante bien tiendo en cuenta que sólo llevamos dos días con ella. Completamos la página 18 del libro de lectura.
Después del recreo recordamos que era un bodegón ( sólo Susana lo recordaba) , que era un paisaje y un retrato. En el Libro de plástica teníamos que hacer nuestra Mona Lisa. Echamos de menos la PDI para poder ver madres cuadros de De la Vinci pues en la pantalla de los ordenadores hay que ir de cuatro en cuatro y no lo ven bien. El Jueves volvemos a trabajar el retrato pero hacía en los , es decir , el autoretrato. Para eso tenían que hacer una composición con la foto del óvalo de su cara , completando con pinturas. Quedaron muy simpáticos ainda que ,c oma siempre, hubo quien si esforzó madres y quien menos.Por cierto ainda que lo parezca Ainara no esta pintando dormida , ni es que había estado muy cansada de pintar , tan sólo que coincidíu que estaba pintando en esa posición.
El Viernes aprovechamos todas esas fotos de alimentos que mandasteis para clasificarlas. Primero hablamos de que alimentos de la huerta conocían y sairon muchos ( a peses de que , normalmente, no les gustan los productos que vienen de allí). Luego había que decir productos "cárnicos de tierra", después de agua y por último alimentos que si hacían con leche. Mencionaron bastantes siempre , siendo menos noo nombres de los pescados. Luego pasamos la falr de que había alimentos que precisaban del frío para no estropearse , mientras otros no. Pregunté el porqué y acertouno Iago cuando comentó que era por el frío. Después estuvimos haciendo un sucedaneo de mural pues tenían que pegar , primero, los alimentos frescos en una nevera que yo había dibujado ( y que luego ya no si vía) mientras el resto iba al armario. Completamos el trabajo con la ficha correspondiente en la que había que hacer esto mismo con unos alimentos que venían.
Antes terminar comentaros que por equivocación mía puse que teníamos a saida al Parque de los Bomberos el Lunes 15 , cuando es el Jueves 11. Perdonad el error

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola que tal,decir que era moi bonita a seta que troixeron e ber o resultados de todos os traballos que fan,decir que as letras e a lectura ban moi ben no meu caso paula que era moi vaga cada dia gustalle pintar e escribir mais home non sabe leer unha frase enteira pero dende o principio do curso agora notouse un 50% ban bastante ben,eu por iso pos reyes pedinlle xogos educativos pois ta moi de moda as maquinitas pero nos somos anti eso pois enganxanse a elas e despois xa non quere facer traballos xa lles xegan os xogos que teñen no ordenador,un saudo e que sigan asi.

Anónimo dijo...

Impresionante las setas, las de xiao llegaron intactas, el tema de la lectura lo tiene siempre presente y esta deseando aprender las letras que le faltan y se alegra que no veas, cuando es capaz de leer alguna palabra que tiene las letras que el domina un saludo y seguir asi