Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

miércoles, enero 28, 2009

Temos un novo proxector

No derradeiro post esquecín falar algo dos comentarios e agora , antes volver a esquecerme , digovos que hai bastante unanimidade en que é unha mágoa perder os xogos tradicionais , que non queremos que os nos@s fill@s sexan case virtuais de tanta tecnoloxía que os rodea, pero logo facemos pouco por cambiar esto. Temos que intentar facer algo mais e non ceder ante o consumismo que os bombardea. Hai moitas mellores maneiras de pasalo tempo que cunha consola , vendo a tele ou cun ordenador. Eu non digo desterrrar todo esto senon usalo de xeito controlado , supervisado sempre por adultos e alternando con outras actividades ( ler , xogos ó aire libre, xogos de mesa, puzzles, xogos de construcción, pasear a pe ou en bici...). Unha nai comentábame o outro día que @ fill@ lle pedía fai tempo unha consola e que ela non quería mercarlla pero que cada vez lle resultaba mais dificil negarse pois raro é @ nen@ que non a ten. Esto é certo pero debemos facerlles ver @s fill@s o que teñen xa e disfruten deso , que o valoren.
A gran nova desta semana é que nos puxeron un proxector novo para a PDI. Esperemos ter Justificar a ambos ladosmoita mais sorte que co primeiro. O que tiñamos neste momento funcionaba ben pero era emprestado e había que devolvelo. Por este motivo o Martes foi diferente xa que había que facer uns buratos no teito para move-lo soporte do proxector e fómonos da clase para o patio. Aproveitamos que non chovía ( algo increible nos derradeiros días) e estivemos facendo algúns deses xogos dos que falaramos. Primeiro á "catro esquinas" pois , se ben , xa xogaramos na clase só o puideran facer cinco e co espazo moi limitado. Agora xogaron tod@s á vez pois fixemos varios cadrados. Cando comezou a haber algunha deserción e desfacerse os grupos de cinco , arrexuntámonos outra vez con "Paloma blanca , paloma negra". Varios sabían a dinámica do xogo pero non canción ( uf , que é moi dificil ; )), polo que tardaban un pouco en da-la volta pero o pasaron moi ben. Despois probamos con "El pañuelo". Fixemos varias roldas ata que tivemos que parar pois baixaban as demais clases para o patio. Logo do recreo , e como ainda non podiamos subir, fixemos carreiras de sacos , pero sen sacos. A que é moi orixinal. Tiñan que termar do pantalón e saltar cos pes xuntos. Houbo duas roldas e logo enfrentáronse na final Hugo e Martín , gañando Martín por centimetros. Foi unha final moi reñida.
Como xa non tiñamos ocupada a clase subimos e rematamos o traballo que comezaramos e que era sobre sumas. Fixémolas mentalmente primeiro , logo con debuxos na PDI e rematamos facendo un par de fichiñas na mesa. En xeral ben ainda que teremos que seguilo traballando pois algún/nha non escoita o que preguntas ou non se centra.
Luns e Mércores adicámolos á Lingua e sobre todo á lectoescritura. Hai algún neno que confunde o son P co T , como levamos pouco tempo coa letra pode ser que ainda non se acostumara a identificala. No caso de manterse haberá que ver se hai algún problema de audición.
O vir do recreo, o Luns, rematamos de explorar o xogo de Teo do que vos falei. Como o Martes xa estaba posto nos ordenadores de sobre mesa xa poden xogar con él individualmente ou en parellas. O xogo que mais lles gusta é o da casa casa encantada ( eu dixenvos a bruxa encantada) que é un xogo como o da oca.
Andamos un pouco retrasados co Libro de Muna pola suspensión das clases e pola celebración do día da Paz pero a vindeira semana rematarémolo.
Sobre a celebracióndo Dia da Paz poñovos un "post" aparte que subirei mañán ou pasado pois quero pasar as opinións que houbo asó como algunhas fotos. Na marxe dereita queda unha ligazón ás outras fotos que fixemos xogando no patio. Tamén podedes picar aquí.
Non esquezades que a traducción ó castelan está no o primeiro comentario

1 comentario:

José Carlos dijo...

Texto traducido:
En el último post olvidé hablar algo de los comentarios y ahora , antes volver a olvidarme , digovos que hay bastante unanimidade en que es una lástima perder los juegos tradicionales , que no queremos que los en los@s fill@s sean casi virtuales de tanta tecnología que los rodea, pero luego hacemos poco por cambiar esto. Tenemos que intentar hacer algo madres y no ceder ante el consumismo que los bombardea. Hay muchas mejores maneras de pasarlo tiempo que con una consola , viendo la tele o con un ordenador. Yo no digo desterrrar todo esto senon usarlo de modo controlado , supervisado siempre por adultos y alternando con otras actividades ( leer , juegos al aire libre, juegos de mesa, puzzles, juegos de construcción, pasear a pe o en bici...). Una madre me comentaba el otro día que @ fill@ le pedía hace tiempo una consola y que ella no quería mercarlla pero que cada vez le resultaba madres dificil negarse pues raro es @ ni@ que no a tiene. Esto es cierto pero debemos hacerles ver @s fill@s el que tienen ya y disfruten de eso , que lo valoren.
La gran nueva de esta semana es que nos pusieron un proyector nuevo para la PDI. Esperemos tener Justificar a ambos ladosmoita madres suerte que con el primero. Lo que teníamos en este momento funcionaba bien pero era prestado y había que devolverlo. Por este motivo el Martes fue diferente ya que había que hacer unos agujeros en el techo para muever el soporte del proyector y fómonos de la clase para el patio. Aprovechamos que no chovía ( algo increible en los últimos días) y estuvimos haciendo algunos de esos juegos de los que habíamos hablado. Primero a la "cuatro esquinas" pues , si bien , ya habíamos jugado en la clase sólo lo habían podido hacer cinco y con el espacio muy limitado. Ahora jugaron tod@s a la vez pues fijemos varios cuadrados. Cuando comenzó a haber alguna deserción y deshacerse los grupos de cinco , arrexuntámonos otra vez con "Paloma blanca , paloma negra". Varios sabían la dinámica del juego pero no canción ( uf , que es muy dificil ; )), por lo que tardaban un poco en dar la vuelta pero lo pasaron muy bien. Después probamos con "Él pañuelo". Fijemos varias rondas hasta que tuvimos que parar pues bajaban las demás clases para el patio. Luego del recreo , y como ainda no podíamos subir, fijemos carreras de sacos , pero sin sacos. La que es muy original. Tenían que sujetar del pantalón y saltar con los pes juntos. Hubo duas rondas y luego se enfrentaron en la final Hugo y Martín , ganando Martín por centimetros. Fue una final muy reñida.
Como ya no teníamos ocupada la clase subimos y terminamos el trabajo que habíamos comenzado y que era sobre sumas. Fijémoslas mentalmente primero , luego con dibujos en la PDI y terminamos haciendo un par de fichiñas en la mesa. En general bien ainda que tendremos que seguirlo trabajando pues algún/nha no escucha lo que preguntas o no si centra.
Lunes y Miércoles los dedicamos a la Lengua y sobre toda a la lectoescritura. Hay algún niño que confunde lo son P con el T , como llevamos poco tiempo con la letra puede ser que ainda no si había acostumbrado a identificarla. En el caso de mantenerse habrá que ver si hay algún problema de audición.
Lo venir del recreo, el Lunes, terminamos de explorar el juego de Teo del que os hablé. Como el Martes ya estaba puesto en los ordenadores de sobre mesa ya pueden jugar con él individualmente o en parejas. El juego que madres les gusta es el de la casa casa encantada ( yo dixenvos la bruja encantada) que es un juego como el de la hueca.
Andamos un poco retrasados con el Libro de Muna por la suspensión de las clases y por la celebración del día de la Paz pero la semana que viene lo terminaremos.
Sobre la celebracióndo La dice de la Paz poñovos un "post" aparte que subiré mañán o pasado pues quiero pasar las opiniones que hubo asó como algunas fotos. En el margen derecha queda un enlace a las otras fotos que fijemos jugando en el patio. También podéis picar aquí.