Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

martes, diciembre 09, 2008

Que semana mais variada

Antes de nada deixarvos a ligazón dun blog novo o da nosa viciña Ana (no a "profe" do ano pasado , que está agora en Pontedeume e que leva o blog Cousas da nosa clase) senon a mestra que esta facendo a sustitución de Bea. É a titora de 5 anos E. O seu blog chamase Bule bule e se picades aqui ( ou na ligazón da marxe dereita) podedes velo.
Esta foi unha semana especial , pois poderiamola comparar cunha macedonia de froitas xa que houbo de todo comezando polo Luns festivo. Despois tivemos visitas na aula e nos saimos do colexio. Polo que se refire á clase andamos a tratar de pechar todalas experiencias abertas , que son moitas e variadas(libro de plástica , de Muna , da letra S , portadas dos traballos). Por esta razón saltamos un pouco entre traballos.
Seguimos traballando coa letra s (non coñeceremos ningunha mais ata despois das vacacións) e fixemos unha nova páxina do libro de lectura mais varias fichas correspondentes ó libro da letra. Traballamos co número 7 que en realidade sería a presentación do número na aula pero que xa coñecían tod@s de antes. Rematamos o Libro de Muna que, desta volta, era moi sinxelo e onde o único un chisco mais complexo foi traballar as sumas pero que fixeron moi ben. Primeiro traballámolas mentalmente. É dicir fomos individualmente facendo preguntas do tipo : Luis ten dous balóns , se o seu tío lle regala outros dous , cantos ten?. Eu fun variando os números pero procurando que un dos sumandos non fose mais grande que dous. Houbo de todo , dende quen necesitou unha segunda oportunidade, ata quen contestaba correctamente tódalas preguntas, se @ deixaran. Este tipo de exercicios están moi ben para facer calculo mental que é algo que lles custa bastante pois non é o mesmo sumar cousas que estamos tocando , que sumalas imaxinándoas na mente. Podedes facerlle estes xoguiños de cando en vez.
O Mércores viñeron futuros mestres/as da Escola de Maxisterio de Ourense. Xa estiveran doutros cursos o derradeiro Mércores pero non viñeran a nosa clase. Esta semana visitáronnos xunto a outras nove aulas do colexio, en total 50-55 alumn@s. Pareceme importante salientar que dende que se puso en marcha o Proxecto Ponte dos Brozos somos visistados por moita xente que quere coñecer o que aquí facemos , e que marchan moi sorprendidos do que fan @s nen@s , así como dos recursos cos que contamos. Eu son un privilexiado por traballar onde traballo e @s vos@s fill@s tamén por ter a sorte de poder contar eles. Por certo comentovos que temos outra vez PDI pois "emprestáronnos" un proxector dende a Fundación Amancio Ortega. Eu botábao moitisimo de menos e ainda que é prescindible , unha vez que o usas habitualmente , notas moitisimo a súa falla. Sobre todo en temas de lectoescritura. A visita alteirou algo o ritmo da clase pero non houbo "ningunha desgracia" nin ningún perxudicado.
O Xoves fomos nos os visitantes pois tiñamos unha saida o Parque dos Bombeiros de Arteixo. Estivo tofo moi ben pois deixáronlles ver todo o que alí había , ata os dormitorios e cociña. Estiveron no ximnasio e probaron algún aparatiño, tamén probaron os traxes e cascos ( preguntadelles porque son de duas cores os cascos), logo , como vedes nas nas fotos lles explicaron o funcionamento das bombonas de oxixeno e o que había nos camións. O mellor momento veu cando puideron subir ós camións , facendo soar as sereas e falando polos altavoces. Viaselles moi ledos. Logo tivemo-la gran sorte de poder ver como facían unhas prácticas para apagar uns lumes con auga ou cun extintor. Todo , todo moi ben. Dende aquí moitas gracias ós bombeiros e o Concello pola visita. Na presentación vos podedes facer unha mellor idea de como foi todo. Se queredes descarga-las fotos picade aqui ou na marxe dereita.

Traducción al castellano
Antes de nada dejaros el enlace de un blog nuevo el de nuestra viciña Ana (en el la "profe" del año pasado , que está ahora en Pontedeume y que lleva el blog Cosas de nuestra clase) senon la maestra que esta haciendo la sustitución de Bea. Es la titora de 5 años Y. Su blog llamarse Bule bule y si picáis aqui ( o en el enlace del margen derecha) podéis verlo.
Esta fue una semana especial , pues poderiamola comparar con una macedonia de frutas ya que hubo de todo comenzando por el Lunes festivo. Después tuvimos visitas en el aula y en los saimos del colegio. Por lo que se refiere a la clase andamos a tratar de cerrar todas as experiencias abiertas , que son muchas y variadas(libro de plástica , de Muna , de la letra S , portadas de los trabajos). Por esta razón saltamos un poco entre trabajos.
Seguimos trabajando con la letra s (no conoceremos ninguna madres hasta después de las vacaciones) e hicimos una nueva página del libro de lectura madres varias fichas correspondientes al libro de la letra. Trabajamos con el número 7 que en realidad sería la presentación del número en el aula pero que ya conocían tod@s de antes. Terminamos el Libro de Muna que, de este contorno, era muy sencillo y donde el único una pizca madres complejo fue a trabajar las sumas pero que hicieron muy bien. Primero las trabajamos mentalmente. Es decir fuimos individualmente haciendo preguntas del tipo : Luis tiene dos balones , si su tío le regala otros dos , cuantos tiene?. Yo fui variando los números pero procurando que uno de los sumandos no fuese madres grande que dos. Hubo de todo , desde quien necesitó una segunda oportunidad, hasta quien contestaba correctamente todas las preguntas, si @ habían dejado. Este tipo de ejercicios están muy bien para hacer calculo mental que es algo que les cuesta bastante pues no es el mismo sumar cosas que estamos tocando , que sumarlas imaginándolas en la mente. Podéis hacerle estos xoguiños de vez en cuando.
El Miércoles vinieron futuros maestros/as de la Escuela de Magisterio de Ourense. Ya habían estado de otros cursos el último Miércoles pero no habían venido nuestra clase. Esta semana nos visitaron junto a otras nueve aulas del colegio, en total 50-55 alumn@s. Parecerme importante destacar que desde que si puso en marcha el Proyecto Ponte de los Brozos somos visistados por mucha gente que quiere conocer el que aquí hacemos , y que marchan muy sorprendidos del que hacen @s ni@s , así como de los recursos con los que contamos. Yo son un privilegiado por trabajar donde trabajo y @s os@s fill@s también por tener la suerte de poder contar ellos. Por cierto comentovos que tenemos otra vez PDI pues "nos prestaron" un proyector desde la Fundación Amancio Ortega. Yo lo echaba moitisimo de menos y ainda que es prescindible , una vez que lo usas habitualmente , notas moitisimo su falta. Sobre todo en temas de lectoescritura. La visita alteirou algo el ritmo de la clase pero no hubo "ninguna desgracia" ni ninguno perxudicado.
El Jueves fuimos en los los visitantes pues teníamos una saida el Parque de los Bomberos de Arteixo. Estuvo tofo muy bien pues les dejaron ver todo el que allí había , hasta las habitaciones y cocina. Estuvieron en el gimnasio y probaron algún aparatiño, también probaron los trajes y cascos ( preguntadelles porque son de duas colores los cascos), luego , como veis en las en las fotos les explicaron el funcionamiento de las bombonas de oxixeno y lo que había en los camiones. El mejor momento vino cuando pudieron subir a los camiones , haciendo sonar las sereas y hablando por los altavoces. Viaselles muy alegres. Luego tivemor la gran suerte de poder ver como hacían unas prácticas para apagar unos fuegos con agua o con un extintor. Todo , todo muy bien. Desde aquí muchas gracias a los bomberos y el Municipio por la visita. En la presentación os podéis hacer una mejor idea de como fue todo. Si queréis volcador las fotos picad aqui o en el margen derecha.